Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 10-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô có dấu hiệu tăng nhiều hơn để bắt đầu kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng 41,30, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ giảm bớt nhiệm vụ đạt được các mục tiêu chính của chúng tôi, bắt đầu từ 41,90 và mở rộng đến 43,05, trong khi kịch bản tích cực sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 39,20 và giữ dưới mức đó.