Phân tích cuối ngày cho Vàng 10-11-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại tăng sau khi tiếp cận mức 1860,90, để giữ tổng quan tăng giá của chúng tôi phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức đã đề cập, chờ kiểm tra mức 1901,80 ban đầu, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ kéo dài mức tăng giá vàng lên trực tiếp 1934,86 .