Phân tích cuối ngày cho EURUSD 10-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã giữ sự ổn định của nó trên mức 1.1790 và bắt đầu cung cấp các giao dịch tích cực nhằm cố gắng di chuyển ra khỏi mức đã đề cập, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có giá trị, được hỗ trợ bởi stochastic và sự tích cực của EMA50, chờ hướng đến 1.2011 như một mục tiêu chính tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1,1790 và 1,1720 để tiếp tục tăng dự kiến.