Giá bạc bắt đầu tích cực - Phân tích - 10-11-2020


Economy analysis


Sự sụt giảm gần đây của giá bạc dừng lại ở mức 23,60, tạo cơ sở hỗ trợ vững chắc so với giá, để bắt đầu giao dịch tích cực ngay bây giờ, hướng tới mức tăng dự kiến ​​trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, lưu ý rằng các mục tiêu dự kiến ​​bắt đầu ở mức 25,06 và mở rộng đến 26,00 như các trạm chính ban đầu.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được mong đợi cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ 23,60 sẽ dừng kịch bản tích cực và ép giá chuyển sang giảm.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá