Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 09-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định gần mức 0,7300 và giá cần có được động lượng tích cực để hỗ trợ thúc đẩy giao dịch tiếp tục xu hướng tăng chính, được hỗ trợ tốt bởi đường EMA50, chờ hướng tới mức 0,7325 theo sau là mức 0,7413 đại diện các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7325 để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7230 đến 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng