Cập nhật giữa trưa cho Silver 09-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng vi phạm 26,00, chờ vi phạm được xác nhận để mở đường đến thăm 26,88 đại diện cho trạm tích cực tiếp theo của chúng tôi.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới , để giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi được điều kiện bởi sự ổn định giá trên 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,06 và kháng cự 26,88.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng