Giá đồng trì hoãn tiêu cực - Phân tích - 9-11-2020


Economy analysis


Giá đồng ám chỉ việc trì hoãn cuộc tấn công tiêu cực bằng cách phá vỡ rào cản 3.1250 gần đây, bị ảnh hưởng bởi áp lực tích cực do phạm vi ngẫu nhiên gây ra đối với các khu vực quá mua, do đó, chúng tôi sẽ đề xuất xu hướng tăng cho đến khi nhắm mục tiêu kháng cự chính tại 3.2570, sau đó theo dõi giá hành vi cần quản lý để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,2570

xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tạm thời