Giá bạc tiếp tục đạt được các mục tiêu tích cực - Phân tích - 09-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng vượt qua 25,55 để chạm mục tiêu mở rộng đầu tiên của chúng tôi ở mức 26,00 và chúng tôi khuyên bạn nên tiếp tục thống trị xu hướng tăng giá để vượt qua mức cuối cùng và hướng tới mục tiêu tiếp theo đạt 26,88.

Do đó, tổng quan tích cực của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50 tiếp tục duy trì mức giá từ bên dưới, lưu ý rằng việc giữ trên 25,06 là điều quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,06 và kháng cự 26,88.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng