Cập nhật: Giá bạc chạm mục tiêu


Economy analysis


Giá bạc đã thành công khi chạm mục tiêu chờ đợi của chúng tôi ở mức 25,06 và cố gắng phá vỡ nó, để hỗ trợ cơ hội mở rộng làn sóng tăng trong ngắn hạn, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu tiếp theo đạt đến 26,00, lưu ý rằng không đạt được yêu cầu sự vi phạm sẽ ép giá phục hồi theo hướng giảm và hướng về mức 23,60 ban đầu.