Cập nhật: Vàng đạt mục tiêu


Economy analysis


Giá vàng đã đạt được các giao dịch tích cực mạnh mới để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1934,86, lưu ý rằng chúng ta cần theo dõi giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn đạt 1967,90, trong khi giữ trên 1901,80 đại diện điều kiện quan trọng để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến.