Giá hợp đồng cà phê giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 5-11-2020


Economy analysis


Giá của các hợp đồng cà phê vẫn giữ những nỗ lực tích cực bằng cách cung cấp mức đóng cửa tích cực thường xuyên trên mức hỗ trợ quan trọng 101,25, để xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị xu hướng tăng giá dự kiến ​​trước đó, trong khi giá cần động lực tích cực mới để giảm bớt sứ mệnh ghi các mục tiêu 106,20 tiếp theo là đạt đến mức trung bình động 55 tại 109,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 101,50 đến 106,20

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng