Phân tích cuối ngày cho Vàng 04-11-2020


Economy analysis


Giá vàng mới cố gắng phá vỡ mức 1901,80 nhưng nó quay trở lại ổn định dưới mức đó và chúng tôi vẫn trung lập cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức đã đề cập, vì việc giữ dưới mức đó sẽ đẩy giá lên mức 1860,90 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo , trong khi xác nhận việc vi phạm nó và củng cố ở trên, nó sẽ dẫn đến giá ban đầu sẽ hướng tới 1934,86.