Cập nhật giữa trưa cho Silver 04-11-2020


Economy analysis


Giá bạc ép lên mức 23,60 và cố gắng phá vỡ nó, trong khi mức độ trung lập của chúng tôi vẫn có hiệu lực cho đến khi giá xác nhận phá vỡ mức hỗ trợ đã đề cập hoặc phá vỡ mức kháng cự 24,00 để quản lý để phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục trung lập của mình cho đến khi bây giờ, lưu ý rằng chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm đã được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23.00 hỗ trợ và 25.00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập