Không có tin tức nào về giá bạch kim - Phân tích - 14-7-2020


Economy analysis


. , cho phép chúng tôi chờ đợi để thu thập động lực tích cực mạnh mẽ để giảm bớt nhiệm vụ vi phạm rào cản và đạt được các mục tiêu chính bắt đầu lúc 915.00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 800,00 và 870,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish