Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 01-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra 40,41 nhưng nó phải đối mặt với sự kháng cự vững chắc ở đó, để tiếp tục với tính trung lập của chúng tôi cho đến khi vi phạm mức kháng cự này hoặc phá vỡ hỗ trợ 37,95 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.