Cập nhật: Giá vàng vượt qua mức kháng cự


Economy analysis


Giá vàng phá vỡ 1901,80 mức và giải quyết trên nó bây giờ, để gợi ý người đứng đầu giá chuyển sang tăng và đạt được nhiều lợi nhuận, nhưng chúng tôi thích ở ngoài bây giờ, khi đó là mong rằng các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ gây ra biến động cao tại thị trường, lưu ý rằng tổ chức trên 1901,80 sẽ đẩy giá đến thăm 1934,86 mức ban đầu.