Cập nhật: EURUSD tấn công cuộc kháng chiến đầu tiên


Economy analysis


Cặp EURUSD cung cấp các giao dịch tích cực hơn để bắt đầu tấn công 1,1720 cấp, trong đó kêu gọi thận trọng từ việc kinh doanh sắp tới, như tiếp tục tăng và vượt 1,1765 sẽ dẫn giá để đạt được nhiều lợi nhuận và chuyển sang tăng, trong khi nhu cầu giá đối với thương mại dưới 1,1720 để giữ kịch bản tiêu cực có giá trị tiếp theo hướng tới 1,1540 như một nhà ga chính tiếp theo.