Cập nhật giữa trưa cho Silver 03-11-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy xu hướng tăng nhẹ và cố gắng vượt qua mức 24,00, cho thấy hướng tới việc đạt được mức tăng kỳ vọng hơn trong các phiên sắp tới, nhưng chúng tôi cần xác nhận việc vi phạm mức đã đề cập để xác nhận hướng tới 25,06 là mục tiêu tích cực đầu tiên.

Do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giá xác nhận vi phạm ngưỡng kháng cự 24,00 hoặc phá vỡ hỗ trợ 23,60 để phát hiện rõ điểm đến tiếp theo của nó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23.00 và kháng cự 25.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập