Cập nhật: Giá vàng đạt được nhiều lợi nhuận hơn


Economy analysis


Giá vàng cho thấy mức tăng nhiều hơn để xác nhận việc vi phạm mức 1882.40 và hướng tới kiểm tra tiềm năng lên mức 1901,80 và chúng tôi cần theo dõi giá khi đạt đến mức này, vì việc vi phạm nó sẽ kéo dài mức tăng giá vàng đến khu vực mục tiêu 1934,86 ban đầu, đồng thời giữ đà tăng hiện tại sẽ tác động lên giá để tiếp tục đường giảm giá một lần nữa.