Cập nhật giữa trưa cho Silver 02-11-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra mức 24,00 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, mà chúng tôi sẽ nhận được thông qua việc phá vỡ ngưỡng kháng cự đã đề cập hoặc hỗ trợ 23,60 để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của nó.

< p>

Để xem chi tiết các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 23.00 hỗ trợ và kháng cự 24,80.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập