Cập nhật: Giá dầu thô lỗ mới


Economy analysis


Giá dầu thô bật xuống mạnh mẽ sau khi kiểm tra mức 36,10 ngày hôm nay, để tiếp cận ngưỡng 35,00 đô la ngay bây giờ, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan giảm giá của chúng tôi rằng mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 34,30, trong khi đạt được nó yêu cầu giữ dưới 36,10 và quan trọng nhất dưới 37,55.