Giá vàng kiểm tra hỗ trợ - Phân tích - 14-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực trong ngày để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, kèm theo cách tiếp cận ngẫu nhiên đến các khu vực bán quá mức, nhận thấy rằng EMA50 đáp ứng hỗ trợ được đề cập để tăng thêm sức mạnh cho nó.

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu 1840,00 tiếp theo là các mức 1860,00 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 1777,00 sẽ ngăn chặn mức tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để bắt đầu sóng giảm điều chỉnh trên cơ sở trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1785,00 và kháng cự 1830,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish