Bạch kim nhấn vào hỗ trợ - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim vẫn bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của các chỉ số chính, để nhận thấy sự hợp nhất của nó gần đường hỗ trợ của kênh tăng giá nhỏ ở mức 847,00, lưu ý rằng điều quan trọng là phải theo dõi hành vi giá do tầm quan trọng của mức này để phát hiện tiếp theo xu hướng chính.

Thu thập thông tin bên dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ xác nhận việc chuyển sang xu hướng giảm, để bắt đầu nhắm mục tiêu các mức tiêu cực mới có thể mở rộng đến mức 814,00 và 780,00.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 860,00 đến 814,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm