Giá đồng tiếp tục giảm - Phân tích - 30-10-2020


Economy analysis


Giá đồng đã xác nhận tình cảm của mình bởi sự thống trị của xu hướng giảm vào ngày hôm qua bằng cách giảm xuống dưới 3.0600, để tăng cơ hội ghi nhận các mục tiêu tiêu cực mới có thể mở rộng đến 2.9800 và 2.9000.

Lưu ý rằng điều quan trọng là phải tiếp tục lấy xung lượng âm theo ngẫu nhiên để tăng cơ hội thu thập thông tin bên dưới chướng ngại vật 2.9800, để mở đường ghi lại các mục tiêu tiêu cực đã đề xuất trước đó.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 3.0600 đến 2.9800

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm