Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 29-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD ổn định quanh mức 0,7050 và giá cần phải có động cơ tiêu cực để hỗ trợ kỳ vọng tiếp tục giảm, chờ đến mức 0,7000, tiếp theo là 0,6964 mức thể hiện mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới trừ khi chúng tôi chứng kiến ​​mức vi phạm rõ ràng và giữ trên 0,7150.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là hỗ trợ từ 0,7000 đến 0,7100

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm