Bạch kim lặp lại các nỗ lực điều chỉnh giảm giá - Phân tích - 29-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không tìm thấy lối thoát khỏi việc đổi mới các nỗ lực điều chỉnh giảm giá, do sự ổn định thường xuyên của nó dưới 900,00, tạo thành rào cản bổ sung chống lại các nỗ lực tăng giá, đồng thời, stochastic tiếp tục cung cấp động lượng tiêu cực bằng cách giải quyết dưới mức 50, tăng cơ hội thu thập dữ liệu tiêu cực và chờ chạm mức 850,00, sau đó theo dõi hành vi giá để phát hiện xu hướng chính ròng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 850,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm