Phân tích cuối ngày đối với Vàng 01-07-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày, nhận thấy rằng EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, chờ hồi phục tăng giá để tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu 1800.00 tiếp theo theo cấp độ 1850,00 như các trạm chính tiếp theo.