Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 13-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại tăng và kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng 40,80, điều này thúc đẩy sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi tiếp tục tăng và xác nhận vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và khiến giá tiếp tục xu hướng tăng chính rằng mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,05.