Cập nhật: Giá bạc vượt chỉ tiêu


Economy analysis


Giá bạc đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 23,60 và phá vỡ mạnh để nằm dưới mức đó, củng cố kỳ vọng kéo dài làn sóng giảm trong ngắn hạn, vì mục tiêu tiếp theo đạt 22,13, lưu ý rằng việc giữ dưới 23,60 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục giảm dự kiến.