Bạch kim dao động dưới ngưỡng kháng cự - Phân tích - 28-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục trì hoãn cuộc tấn công tăng giá do sự ổn định thường xuyên của nó dưới mức 920,00, tiếp tục hình thành ngưỡng kháng cự mạnh mẽ chống lại các giao dịch tăng giá, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất dao động tiêu cực tạm thời nhắm mục tiêu đường hỗ trợ của kênh tăng tại 850,00 tiếp theo là theo dõi hành vi giá để quản lý nhằm phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 915,00 đến 850,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm