Cập nhật giữa trưa cho Silver 27-10-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tiêu cực sau khi đường EMA50 cố gắng ngăn chặn các nỗ lực tích cực của giá, điều này hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 25,06, trong khi các mục tiêu chính của nó bắt đầu ở mức 23,60 và kéo dài đến 22,13 trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,70 và kháng cự 25,06.

Xu hướng dự kiến cho ngày hôm nay: Giảm