Bạch kim tạm thời suy giảm - Phân tích - 27-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim không đạt được ngưỡng cản 920,00, bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên, để nhận thấy hình thành mức phục hồi tiêu cực về phía 870,00.

Tiếp tục đối mặt với áp lực tiêu cực sẽ hoãn cuộc tấn công tăng giá thành tăng cơ hội kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 845,00, sau đó theo dõi hành vi giá để quản lý nhằm phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 890,00 và 845,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời