Cập nhật: Giá vàng kiểm tra mức kháng cự


Economy analysis


Giá vàng đã kiểm tra ngưỡng kháng cự quan trọng 1908,60 và bật lên theo hướng giảm giá từ đó, để giữ cho xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động cho đến thời điểm hiện tại, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng mục tiêu dự kiến ​​chính của sóng giảm hiện tại 1860,90.