Bạch kim cần phá vỡ rào cản - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã kết thúc đợt tăng giá cuối cùng bằng cách ghi nhận mức 917,50, để giải quyết dưới ngưỡng cản 920,00 và hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời về phía 890,00.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng kịch bản tăng sẽ vẫn có giá trị miễn là đường hỗ trợ của kênh tăng giá vẫn còn nguyên tại 846,00, ngoài việc đường trung bình động 55 hình thành hỗ trợ bổ sung tại 880,00, cho phép chúng tôi đề xuất gia hạn các nỗ lực tăng giá cho đến khi phá vỡ rào cản hiện tại và đạt được mục tiêu tiếp theo tại 980,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là từ 880,00 đến 920,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng