Giá đồng lặp lại những nỗ lực tiêu cực - Phân tích - 26-10-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại hình thành các sóng tiêu cực để giải quyết bên dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 3.1607, để xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị xu hướng giảm một lần nữa, ngoài ra, dao động ngẫu nhiên gần mức 20 cho phép chúng tôi đề xuất các nỗ lực tiêu cực hơn cho đến khi đạt 3.0660, tiếp theo là 2.9850 mức.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1600 đến 3,0660

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm