Phân tích cuối ngày cho EURUSD 01-07-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra mức kháng cự chính 1.1270 mà không quản lý để vi phạm nó, để giữ cho kịch bản đi ngang có hiệu lực cho đến khi vi phạm mức kháng cự này hoặc phá vỡ hỗ trợ 1.1175 để phát hiện đích tiếp theo rõ ràng.