Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 23-10-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng giá nhiều hơn để tiếp cận mức kháng cự quan trọng 0,7185, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong ngày và ngắn hạn cơ sở, trong khi mục tiêu chính của làn sóng giảm giá được đề xuất nằm ở mức 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7050 và 0,7180

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm