Bạch kim tiếp tục thu thập thông tin tích cực - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công để tăng trên đường trung bình động 55, đạt 892,00 và củng cố đường tăng giá phụ thuộc vào sự ổn định của đường hỗ trợ của kênh tăng giá tại 844,00.

Ngoài ra, việc tiếp cận stochastic đến các vùng quá mua sẽ làm tăng áp lực tích cực và dễ dàng thực hiện sứ mệnh ghi lại các mục tiêu tích cực xung quanh 920,00 và 980,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 870,00 và 920,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng