Giá bạc ép lên hỗ trợ - Phân tích - 23-10-2020


Economy analysis


Giá bạc cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, chờ xác nhận sự phá vỡ để mở đường tiếp tục sóng giảm trong ngày, mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 23,60.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, chờ đợi để có được động cơ tiêu cực hỗ trợ cơ hội đạt được mức phá vỡ cần thiết, nhắc nhở bạn rằng việc tiếp tục của sóng giảm cần phải nắm giữ bên dưới 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 23,90 hỗ trợ và 25,20 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá