Bạch kim tấn công đường trung bình - Phân tích - 22-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim bắt đầu hình thành sóng tích cực, tận dụng sự ổn định tích cực thường xuyên trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá ở mức 842,00, nhận thấy việc đạt mức trung bình động 55 bằng cách ghi lại 894,00.

Lưu ý rằng stochastic đạt đến mức 80 sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới, để quản lý để tiếp tục mức tích cực đã đề xuất và chờ đạt mức 920,00 sớm, trong khi vượt qua trở ngại này sẽ đẩy giá cho các mục tiêu mới có thể mở rộng đến 980,00 và 1052,00. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 850,00 đến 920,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng