Phân tích cuối ngày cho Vàng 21-10-2020


Economy analysis


Giá vàng tiến gần vài pips so với mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1934,86, cho thấy sự phục hồi giảm giá bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mức này, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự ổn định của mức đã đề cập so với những nỗ lực tích cực sẽ đẩy giá giảm và kiểm tra 1901,80 ban đầu, trong khi vi phạm nó sẽ kéo dài làn sóng tăng lên đến mức 1957,00, tiếp theo là mức 1967,90 là mục tiêu tích cực tiếp theo.