Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 21-10-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent phải đối mặt với áp lực tiêu cực để di chuyển xuống dưới đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ mức 42,20 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá quay đầu giảm cơ sở trong ngày, trong khi giá cần phải củng cố trên đường hỗ trợ của kênh tăng giá để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng tăng giá mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 44,10 theo sau là 46,50.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 44,40.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng