Giá đồng lại đi vào đường tăng - Phân tích - 21-10-2020


Economy analysis


Giá đồng đã tận dụng áp lực tích cực thường xuyên để hủy bỏ tổng quan tiêu cực bằng cách phục hồi trên mức 3.1300, để giải quyết trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ.

Việc tiếp tục xu hướng tích cực đòi hỏi sự ổn định trên đường hỗ trợ 3.1350, lưu ý rằng stochastic tiếp tục cung cấp động lượng tích cực để tăng cơ hội bắt đầu ghi lại các mục tiêu tích cực gần mức 3.1940, tiếp theo là đạt mức đỉnh được ghi nhận trước đó ở 3.3100.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1350 đến 3,1900

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng