Bạch kim thu thập thông tin chậm - Phân tích - 20-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim tiếp tục hình thành thu thập dữ liệu âm chậm để giữ sự ổn định của nó dưới đường trung bình động 55 và hình thành rào cản bổ sung ở mức 875,00, để chặn bất kỳ nỗ lực nào để kiểm tra mức kháng cự 920,00.

Ngoài ra, cách tiếp cận ngẫu nhiên đến mức 20 làm tăng cơ hội thu thập thêm động lượng tiêu cực, để xác nhận việc đầu hàng trước sự thống trị của xu hướng giảm và chờ đợi để tiến tới mức 825,00, trong khi việc phá vỡ nó có thể mở rộng giao dịch về mức 775,00 và 730,00.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm