Bạch kim giữ ổn định âm - Phân tích - 19-10-2020


Economy analysis


Giá bạch kim liên tục dao động tiêu cực dưới ngưỡng cản 920,00 và thu thập thông tin dưới mức trung bình động 55 gần đây, cho phép chúng tôi tiếp tục đề xuất các giao dịch tiêu cực, cố gắng phá vỡ 825,00 để đạt được các trạm tiêu cực mới có thể mở rộng đến các mức 775,00 và 730,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 825,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm giá