Phân tích cuối ngày cho Vàng 16-10-2020


Economy analysis


Giá vàng ép lên mức 1901,80 trong nỗ lực phá vỡ nó, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ ngăn kịch bản tích cực được đề xuất trong các báo cáo chính của chúng tôi và ép giá giảm trở lại, để mở đường để đạt được mục tiêu phủ định bắt đầu từ 1880,00 và mở rộng đến 1860,90.