Cập nhật giữa trưa cho Vàng 16-10-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy các giao dịch tích cực bình tĩnh để di chuyển dần ra khỏi mức 1901,80, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, chờ hướng tới 1934,86 như một mục tiêu chính tiếp theo , nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên mức 1901,80 để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1890,00 và kháng cự 1935,00.

< p>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng