Giá đồng cần đà tăng mạnh - Phân tích - 16-10-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục cung cấp các giao dịch tích cực thường xuyên để giới hạn các giao dịch giữa mức kháng cự 3.1200 và hỗ trợ ban đầu 3.0200, trong khi việc tiếp tục cuộc tấn công tiêu cực cần động lượng tiêu cực mạnh để xoay xở để phá vỡ hỗ trợ ban đầu và đạt đến các trạm tiêu cực tại 2.9200 và 2.8500. / p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.1200 đến 3.0200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm