Phân tích cuối ngày cho Vàng 15-10-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại tăng và phục hồi để di chuyển trên mức 1901,80, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì giá cần phải giao dịch dưới mức này một lần nữa để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động trong giai đoạn sắp tới. mục tiêu nằm ở mức 1860,90, lưu ý rằng việc giữ trên 1901,80 và vi phạm 1911,00 sẽ đẩy giá đạt được mức tăng bổ sung đạt mức 1934,86.