Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 10-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tăng mạnh để kiểm tra mức kháng cự quan trọng đầu tiên 40,40, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên, thúc giục thận trọng từ giao dịch sắp tới, khi tiếp tục tăng và vượt qua mức này sau khi vi phạm 40,80 giá để tăng lên và đạt được mức tăng mới đạt 43,05.